O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2009S účinností ode dne 1.1.2009 vstupuje v platnost novela zákona o nemocenském pojištění. Nejpodstatnější změnou je "proplácení prvních 14 dnů pracovní neschopností zaměstnavatelem". Teprve od 15. dne pracovní neschopnosti budou dávky nemocenského pojištění vyplácet okresní správy sociálního zabezpečení.

Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem bude poskytována pouze za pracovní dny, které zaměstnanec zameškal z důvodu své nemoci. Z tohoto titulu je nově stanovena povinnost zaměstnavatelů rozvrhnout zaměstnancům činným na základě dohod o pracovní činnosti předem pracovní rozvrh do směn.

O polovinu vyplacené náhrady mzdy si zaměstnavatel sníží odvod celkově vypočteného pojistného na nemocenské pojištění. Platba na nemocenské pojištění se snižuje z 3,3% na 2,3%.

Druhá vyplacená polovina náhrady mzdy je nákladem zaměstnavatele.

Do vyměřovacího základu zaměstnance se náhrada mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) poskytované za dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů nezahrnují.

Celková výše pojistného činí tedy 25%, z toho 2,3% na nemocenské pojištění a 21,5% na důchodové pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti.

Od 1.1.2009 budou OSVČ pojistné na sociální pojištění odvádět ve dvou platbách na dva zvláštní účty. Zvlášť nemocenské pojištění (pokud jsou přihlášení) a to na nově zavedeno předčíslí čísla účtu 21012, zvlášť na důchodové pojištění a to na předčíslí čísla účtu stejné jako dosud 1011.
Zaměstnavatelé budou odvádět platby na nový účet s předčíslím 21012 jednou částkou poprvé z přehledů za měsíc leden 2009, tudíž odváděny v měsíci únoru.

Budou zavedeny nově také desetimístné variabilní symboly pro platby. Tento desetimístný variabilní symbol je nutné používat pro všechny platby pojistného na sociální zabezpečení a musí být uveden i na předkládaném "Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách" od ledna 2009.

Od 1.1.2009 nejsou nově účastni nemocenského pojištění
  • Jednatelé s.r.o. - jsou účastni pouze důchodového zabezpečení
  • Studenti a žáci
  • Komanditisté komanditních společností
  • Zaměstnanci činní na základě pracovní činnosti malého rozsahu, nepřesahující měsíčně 2000,-- Kč


Tyto zaměstnance je nutné nejpozději do 31.1.2009 odhlásit na předepsaném tiskopise z pojištění.
aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz