O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Minimální mzda v roce 2006


Stručný popis
Minimální mzda: Definice, aktuální výše, podmínky poskytování a další údaje týkající se této mzdové veličiny. Uvedeny jsou rovněž zvláštní sazby pro mladistvé zaměstnance, zaměstnance ve věku 18 až 21 let a zaměstnance, kteří jsou plně či částečně invalidní. Připojena je rovněž tabulka s hodnotami minimální mzdy pro různou délku stanovené pracovní doby a vysvětlení k uplatňování minimální mzdy pro zaměstnance s kratší pracovní dobou.


Minimální mzda
Nařízením vlády č. 513/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno dvojí zvýšení minimální mzdy v roce 2006, a to s účinností od 1. ledna 2006 a s účinností od 1. července 2006. Základní informace pro poskytování minimální mzdy v roce 2006 jsou následující:


1. Minimální mzdou se rozumí
nejnižší peněžité plnění, které je povinen podle zákoníku práce poskytovat zaměstnavatel zaměstnanci za vykonanou práci.


2. Minimální mzda se vztahuje
na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu. Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, o hlavní, vedlejší nebo souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru samostatně. Nevztahuje se však na činnosti prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší než uvádí nařízení vlády o minimální mzdě a zpravidla je této možnosti využíváno.

V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy i minimální mzdové tarify. Minimální mzdový tarif stanovený pro první tarifní stupeň má shodnou výši s minimální mzdou.

V rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech se uplatňuje vedle minimální mzdy systém platových tarifů.


3. Výše hrubé minimální mzdy

A) Minimální mzda od 1. ledna 2006 do 30. června 2006 činí

Ve stanovených situacích jsou uplatňovány nižší (měsíční i hodinové) sazby minimální mzdy:

B) Minimální mzda od 1. července 2006 činí

Ve stanovených situacích jsou uplatňovány nižší (měsíční i hodinové) sazby minimální mzdy:

4. Minimální mzda a délka pracovní doby
Výše hodinové minimální mzdy uvedená v nařízení vlády se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Podle § 83a zákoníku práce však mohou mít zaměstnanci stanovenou i jinou týdenní pracovní dobu. Zaměstnanci pracující v podzemí a zaměstnanci pracující v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu mají stanovenou týdenní pracovní dobu nejvýše 37,5 hodin týdně. Pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodin týdně.

U zaměstnanců mladších 16 let nesmí pracovní doba přesáhnout 30 hodin týdně. Nižší rozsah pracovní doby bez snížení mzdy lze rovněž dohodnout v kolektivní smlouvě nebo jej může organizace dobrovolně stanovit ve svém vnitřním předpisu.

Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základních sazeb podle vzorce:

MMx = MMz krát k

k = 40 /x
MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu
z = 40 hodin
x= jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hodin

Výpočet:
MM37,5 = 44,70 krát k
k = 40 / 37,5 = 1,0667
MM37,5 = 44,70 krát 1,0667 = 47,68149 zaokrouhleno 47,70 Kč

Z takto vypočtené sazby stanoví zaměstnavatelé výši minimální mzdy pro poživatele invalidních důchodů, mladistvé a zaměstnance ve věku 18 až 21 let příslušným procentem uvedeným v bodě 3.

Příklady minimální mzdy od 1. ledna 2006 do 30. června 2006 podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních sazeb

Týdenní pracovní doba v hodinách Minimální mzda v Kč/hod.
(zaokrouhleno na 10 hal.)
100% 90% 80% 75% 50%
40 44,70 40,20 35,80 33,50 22,40
38,75 46,10 41,50 36,90 34,60 23,10
37,5 47,70 42,90 38,20 35,80 23,90
30 59,60 53,60 47,70 44,70 29,80


Příklady minimální mzdy od 1. července 2006 podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních sazeb

Týdenní pracovní doba v hodinách Minimální mzda v Kč/hod.
(zaokrouhleno na 10 hal.)
100% 90% 80% 75% 50%
40 48,10 43,30 38,50 36,10 24,10
38,75 49,70 44,70 39,80 37,30 24,90
37,5 51,30 46,20 41,00 38,50 25,70
30 64,10 57,70 51,30 48,10 32,10


Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má individuálně sjednanou nebo povolenou pracovní dobu kratší než stanovenou (§ 86 zákoníku práce) nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny, náleží minimální mzda pouze ve výši odpovídající odpracované době.

Například zaměstnanci organizace se 40-ti hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou, jehož týdenní pracovní doba je individuálně sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží v 1. pololetí roku 2006 minimální mzda ve výši 7 570 Kč, ale pouze ve výši 3 785 Kč za měsíc. Ve 2. pololetí roku 2006 nenáleží měsíční minimální mzda 7 955 Kč, ale jen 3 978 Kč za měsíc.


5. Doplatek do výše minimální mzdy
Nedosáhne-li mzda zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí, a to bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost zaměstnance, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.

Do mzdy se zahrnují všechny složky mzdy, s výjimkou mzdy za práci přesčas, příplatku za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek. Do mzdy se nezahrnují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost, která se nepovažují za mzdu.

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz