O nás | Služby | Dokumenty | Archiv | Kam platit odvody | Registry | Daňový kalendář | Kontakty

Nejdůležitější změny v daních od 1.1.2008


Paušální výše nákladů
§7 - paušály nákladů zůstaly stejné a jsou v nich zahrnuty všechny náklady poplatníka, již se k nim nepřičítá sociální a zdravotní pojištění (nově nebude náklad)

Sociální a zdravotní pojištění jako uznatelný náklad
Sociální a zdravotní pojištění již nebude uznatelným nákladem podnikatele.


Minimální výše či základ daně
u podnikání SE RUŠÍ

Výše daně u fyzických osob
Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§15) a o odčitatelné položky od základu daně (§34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15%.

Výše daně u zaměstnanců
Základem daně je hrubá mzda - částky osvobozené od daně + povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen odvádět za své zaměstnance; daň 15%

Výše daně z příjmů právnických osob
Pro rok 2008 činí sazba daně 22%.

Finanční leasing
§24,odst.4: Finanční leasing je nákladem pouze tehdy, když doba nájmu bude minimálně shodná s dobou odpisování majetku, uvedenou v §30, s výjimkou u nemovitostí, kde může být leasing na dobu 30 let. A současně odpadá limit horní výše ceny na osobní automobil 1,5 mil. Kč.
Osobní auta - leasing min. na 5 let, cena osobního auta není omezená.

Odepisování
Ruší se (v § 30) skupina 1a, to znamená odpisy jsou 3,5, 10, 20, 30 a 50 let. Osobní automobil je v pětileté skupině.

Slevy na dani dle § 35 ba
V § 35ba odst. 1 písm.
a) - poplatník - se číslo "7 200" nahrazuje číslem "24 840".
b) - manželka - se číslo "4 200" nahrazuje číslem "24 840".
c) - částečný invalida - se číslo "1 500" nahrazuje číslem "2 520".
d) - plný invalida - se číslo "3 000" nahrazuje číslem "5 040".
e) - držitel ZTP/P - se číslo "9 600" nahrazuje číslem "16 140".
f) - studium - se číslo "2 400" nahrazuje číslem "4 020".

V § 35ba se odstavec 2 zrušuje - to znamená, že na slevu na "poplatníka" mají nárok i starobní důchodci

Odpisové skupiny majetku
V příloze č. 1 - stanovení odpisových skupin - je zrušena skupina 1a (osobní auta), která se naopak doplňují do skupiny 2 (odpis 5 let).

Prakticky se jedná až o ustanovení od 1.1.2008. Odpis osobního automobilu, pořízeného v r. 2007, se bude řídit a odpisovat předpisy platnými v r. 2007 (tedy 4 roky). Starými předpisy se bude řídit také leasing, uzavřený do konce r. 2007 (tedy osobní automobil minimálně 3 roky).

aktuality

Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2023

Minimální výše paušální daně
v roce 2023


další >> 

Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz